पोषणसम्बन्धी पाँचौँ विश्व सम्मेलन काठमाण्डौमा

53
/fi6«klt e08f/L;Fu sfo{qmdsf cleoGtf sf7df8f}F !% sflQs -/f;;_M /fi6«klt sfof{no zLtn lgjf;df z'qmaf/ cfof]lht alnof] g]kfn /fli6«o kf]if0f cleofgsf] z''ef/Dekl5 /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L, k|b]z g+ % sf d'VodGqL zªs/ kf]v/]n;Fu ;fd'"lxs tl:a/df sfo{qmdsf cleoGtf . tl:a/ M k|bLk/fh jGt

काठमाडौं, कार्तिक १९:पोषणसम्बन्धी सेवाको विस्तारका लागि पाँचौँ विश्व सम्मेलन काठमाण्डौमा शुरु भएको छ । ‘पृथ्वी र मानवजाति दुवैलाई पोषित गर्ने’ नाराका साथ शुरु भएको चारदिने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन दक्षिण एशियामा नै नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको हो । सम्मेलनलाई भिडियो सन्देश दिनुहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा पोषणको ठूलो महत्व रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले बहुक्षेत्रीय षोषण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै आमा र  बालबालिकालाई पोषिलो खाना उपलब्ध गराउन राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेको पोषणको मात्रालाई पूरा गर्न सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभयो ।  राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा संयोजन गरिएको सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ८० देशका एक हजार २०० प्रतिनिधिको सहभागिता छ । सम्मेलनमा विभिन्न विषयका २५ अलगअलग कार्यशाला हुने छ । अभियानको पहिलो सम्मेलन २०१३ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको थियो ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here