१५ दिने प्रेस विज्ञप्ती

नेपाल टेलिभिजनबाट मिति २०७३/०९/ २४ गतेदेखि २०७३/१०/०९ गतेसम्म  सम्पादन भएका कार्यहरुको विवरणः  Download

Interview Result

स्थायी नियुक्तिको लागि  सिफारिश 

 

प्रतिक्षासूची योग्यताक्रमका उम्मेदवार भीमराज उप्रेती लाई स्थायी नियुक्ति बुझ्न आउने बारे नेपाल टेलिभिजनको सूचना  " Download

 

प्रतिक्षासूची योग्यताक्रमका उम्मेदवार सरोज महर्जनलाई स्थायी नियुक्ति बुझ्न आउने बारे नेपाल टेलिभिजनको सूचना  " Download"

 

बिज्ञापन नं. १/०७२-७३ प्राविधिक सेवा, समाचार समूह,  ६ तह, समाचार सम्पादक "Download"

 

बिज्ञापन नं. २/०७२-७३ प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह,  ६ तह, प्रशासन अधिकृत " Download "

 

बिज्ञापन नं. ३/०७२-७३ प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, छायांकन/प्रकाश उपसमूह, ६ तह, क्यामराम्यान " Download"

 

बिज्ञापन नं. ५/०७२-७३ प्रशासन सेवा, आर्थिक प्रशासन समूह, ५ तह, बरिष्ट सहायक लेखा " Download "

 

विज्ञापन न‌‍ ६/०७२–७३ प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, छायांकन/प्रकाश उपसमूह, ५ तह बरिष्ट सहायक क्यामराम्यान " Download"

 

विज्ञापन नं. ८/०७२-७३ प्राविधिक सेवा, अपरेशन समूह, दृश्य सम्पादन उपसमूह, ५ तह, बरिष्ठ सहायक दृश्य सम्पादक " Download "

 

विज्ञापन नं. ९/०७२-७३ प्राविधिक सेवा ,प्राविधिक विविध समूह ५ तह,बरिष्ठसहायक कम्प्यूटर अपरेटर  " Download"

 

बिज्ञापन नं.  ११/०७२-७३  प्रशासन सेवा,  आर्थिक प्रशासन समूह,  ४ तह,  सहायक लेखा   " Download "

 

बिज्ञापन नं.  १२/०७२-७३  प्रशासन सेवा,  प्रशासन समूह,  ४ तह,  सहायक प्रशासन  Download "

 

बिज्ञापन नं.  ०४/०७२-७३  प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियिरिङ समूह, इइक उपसमूह  ५ तह,  वरिष्ठ सहायक प्राविधिक  " Download "

 

बिज्ञापन नं.  ०७/०७२-७३  प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, ध्वनि उपसमूह  ५ तह,  वरिष्ठ सहायक ध्वनि नियन्त्रक " Download "

 

बिज्ञापन नं.  १०/०७२-७३  प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियिरिङ समूह, इइक उपसमूह  ४ तह,  सहायक प्राविधिक " Download "

 

 

Syallbus

 Wanted Form दरखास्त फारम  Download"

 

 Syllabus For Administration Officer Level 6 k|zf;g clws[t "Download"

 

 Syllabus For Cameraman Level 6 Sofd]/fDofg  "Download"

 

 Syllabus For News Editor Level 6  ;dfrf/ ;Dkfbs  "Download"

 

 Syllabus For Senior Assistant Account Level 5 jl/i7 ;xfos n]vf   "Download"

 

 Syllabus For Senior Assistant Cameraman Level 5 jl/i7 xfos Sofd]/fDofg "Download"

 

 Syllabus For Senior Assistant Computer Operator Level 5 jl/i7 xfos sDKo'6/ ck/]6/  "Download"

 

 Syllabus For Senior Assistant Sound Controller Level 5 jl/i7 ;xfos Wjlg lgoGqs  "Download"

 

 Syllabus For Senior Assistant Technician Level 5 jl/i7 xfos k|fljlws  "Download"

 

 Syllabus For Senior Assistant Visual Editor Level 5 jl/i7 xfos b[io ;Dkfbs  "Download"

 

 Syllabus For Assistant Account Level 4 ;xfos n]vf "Download"

 

 Syllabus For Assistant Administration Level 4 ;xfos k|zf;g "Download"

 

 Syllabus For Assistant Technician Level 4 ;xfos k|fljlws  "Download"

 

 

Written Result

नेपाल टेलिभिजन सिंहदरवार लिखित परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना  २०७३

 

Result Administration Officer Level 6 k|zf;g clws[t "Download"

 

Result Cameraman Level 6 Sofd]/fDofg  "Download"

 

Result of News Editor Level 6  ;dfrf/ Dkfbs  "Download"

 

Result of Senior Assistant Account Level 5 jl/i7 ;xfos n]vf   "Download"

 

Result of Senior Assistant Cameraman Level 5 jl/i7 ;xfos Sofd]/fDofg "Download"

 

Result of Senior Assistant Computer Operator Level 5 jl/i7 xfos sDKo'6/ ck/]6/  "Download"

 

Result of Senior Assistant Sound Controller Level 5 jl/i7 ;xfos Wjlg lgoGqs  "Download"

 

Result of Senior Assistant Technician Level 5 jl/i7 xfos k|fljlws  "Download"

 

Result of Senior Assistant Visual Editor Level 5 jl/i7 ;xfos b[io ;Dkfbs  "Download"

 

Result of Assistant Account Level 4 ;xfos n]vf "Download"

 

Result of Assistant Administration Level 4 ;xfos k|zf;g "Download"

 

Result of Assistant Technician Level 4 ;xfos k|fljlws  "Download"

 

Tender Notice

 

1. Tender No. :  NTV 073/74-07Supply & Delivery of TV Studio Equipment and Accessories”.Download

 

 

 

More Articles...

  1. Job Notice
  2. Notice for IPTV

NTV Special

Public Corner:

Description:

Upload File :

Poll