Tuesday, May 22

Interview Result

नेपाल टेलिभिजनको विज्ञापन नं. ०८|०७३।७४ (खुला|समावेशी) सेवा|समूहः प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ, इइक, सहायक प्राविधिक (ट्रान्समिटर अपरेटर)  पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

नेपाल टेलिभिजनको विज्ञापन नं. ०७|०७३।७४ (खुला) सेवा|समूहः प्रशासन, प्रशासन, बरिष्ठ सहायक प्रशासन पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

नेपाल टेलिभिजनको विज्ञापन नं. ०६|०७३।७४ (खुला) सेवा|समूहः प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, बरिष्ठ सहायक लेखा पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

नेपाल टेलिभिजनको विज्ञापन नं. ०५|०७३।७४ (खुला) सेवा|समूहः प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ, ई.ई.क.,वरिष्ठ सहायक प्राविधिक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

नेपाल टेलिभिजनको विज्ञापन नं. ०४|०७३।७४ (खुला) सेवा|समूहः प्राविधक, कार्यक्रम, छायाङ्कन|प्रकाश, वरिष्ठ सहायक क्यामराम्यान पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

नेपाल टेलिभिजनको विज्ञापन नं. ०३|०७३।७४ (महिला, आ.ज) सेवा \ समूहः प्राविधिक, अपरेशन, बरिष्ठ सहायक दृश्य सम्पादक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

नेपाल टेलिभिजनको विज्ञापन नं. ०1–०७३|०७४ खुला तह ६ , प्राविधिक, कार्यक्रम, निर्माता पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना